Hoe moet ik de rendements- of simulatiegrafiek van Matti interpreteren?

De rendementsgrafiek geeft u een beeld van het mogelijke rendement van de portefeuille die Matti u heeft voorgesteld, op basis van de activaverdeling van uw portefeuille van dat moment (% aandelen, % obligaties en % cash) en de verschillende scenario’s (positief, neutraal en negatief marktscenario). 

Het is belangrijk om te weten dat de grafiek gebaseerd is op louter historische koersinformatie en gebruik maakt van de PRIIPS-richtlijnen om rendementen voor te stellen. Er wordt dus geen rekening gehouden met toekomstige marktverwachtingen of toekomstige optimalisatievoorstellen van Matti. 

Op basis van de laatste drie jaar aan historische koersen van de onderliggende ETF’s van elke actieve portefeuille en elke modelportefeuille wordt een distributie van de rendementen bepaald. In de praktijk worden deze verschillende ETF’s tot één koers gebundeld die dan de basis biedt voor de verdere analyse. Op basis van deze koers wordt een histogram gemaakt dat de dagrendementen van de Matti-portefeuille over een bepaalde periode weergeeft. Dat houdt dan ook in dat u per dag een (licht) andere geprojecteerde rendementsgrafiek kunt zien.

Voor de opbouw van de Matti-grafiek wordt gebruik gemaakt van de Europese PRIIPs-regelgeving. Die schrijft een specifieke manier voor om marktscenario’s voor te stellen, waarbij er rekening gehouden wordt met bepaalde percentielen van de rendementsdistributie.

 

Voorbeeld rendementsdistributie

Voorbeeld rendementsdistributie

  • Het negatief scenario is  gebaseerd op het 10e percentiel van die distributie: ca. 90% van de tijd deed de markt het beter dan deze grens. Merk echter op dat de markt het in ca. 10% van de gevallen slechter deed dan deze waarde. Het is dus niet noodzakelijk zo dat uw portefeuille zich te allen tijde binnen de uiterste banden van de grafiek zal bevinden. Ook de onvoorspelbare zogenaamde zwarte zwanen (i.e. financiële crisis 2008, coronacrisis) kunnen ervoor zorgen dat de koersen van een portefeuille zich buiten de banden van de vooropgestelde rendementscenario’s kunnen bevinden. 
  • Voor het neutrale scenario wordt naar het 50e percentiel gekeken: deze waarde stelt de grens voor waaronder zich 50 procent van de minst goede rendementen bevinden. Anders gezegd: de markt deed het ca. 50% van de tijd slechter dan deze rendementsgrens en ca. 50% van de tijd beter. 
  • Het positieve scenario wordt bepaald op basis van het 90e percentiel, de grens waarboven 10% van de beste rendementen liggen  en dus in ca. 90% van de gevallen deed de markt het minder goed dan deze rendementswaarde. 

Door deze historische distributie van rendementen te bepalen op verschillende momenten in de toekomst (in plaats van na 1 dag ook na 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar, enz.) kan er op basis van de verschillende percentielen telkens een negatief, neutraal en positief scenario bepaald worden. 

Voorbeeld rendementsgrafiek Matti

Voorbeeld rendementsgrafiek

Verder is het zo dat de historiek van de laatste drie jaar elke dag met één dag wordt verschoven, waardoor ook de performance scenario’s elke dag een beetje verschuiven in de richting van de laatste ontwikkelingen op de markt. De grafiek is dus steeds up-to-date met de huidige marktomstandigheden en geeft op basis van de karakteristieken van de laatste drie jaar een waarschijnlijke evolutie van de koers weer (i.e. als de karakteristieken van de distributie, of de ups en downs van de historiek, gelijk blijven), en dat in een negatief, een neutraal en een positief scenario. 

Met andere woorden: 
Stel dat Matti in volatiele tijden een portefeuille voorstelt die voor 50% bestaat uit cash, 40% uit aandelen en 10% uit obligaties. Dan zal Matti het rendement van die portefeuillesamenstelling op basis van de historische data van de onderliggende ETF’s van die portefeuille projecteren naar de toekomst (over 3, 5, 7, 10, 20 jaar).

Aangezien er op cash de voorbije jaren geen rendement wordt gehaald, zal de projectie van het rendement vrij laag uitvallen. Er wordt slechts op 50% van de portefeuille een rendement gehaald. Als de markten terug aantrekken, wat waarschijnlijk is op een periode van 7, 10, 20 jaar, kan u verwachten dat Matti zal voorstellen om de portefeuille te herbalanceren naar minder cash en bv. meer aandelen. Op dat moment zal u de projectie van het rendement op de grafiek zien veranderen voor de op dat moment voorgestelde portefeuillesamenstelling.