Juridische voorwaarden

Het gebruik van deze website impliceert de aanvaarding van de voorwaarden die hierna volgen.


Matti van Bolero is een gedeponeerde naam voor een service van KBC Bank NV.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die je raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. KBC Bank NV geeft echter geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op deze website of de websites waarnaar zij een link leggen. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van bank- of verzekeringsdiensten of -producten.
 
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, kan de informatie niet beschouwd worden als beleggingsadvies noch als beleggingsaanbeveling in de zin van de wet van 2 augustus 2002. Alleen als uitdrukkelijk anders wordt bedongen, maakt de verstrekte informatie een aanbod uit. Dergelijk aanbod richt zich niet tot personen die de Bolero Matti-website bezoeken, betreden of gebruiken vanuit andere landen of rechtsgebieden dan die we expliciet vermelden. Bovendien mag je dit aanbod in geen geval in aanmerking nemen als het niet beantwoordt aan de regels die in jouw rechtsgebied gelden.
 
De aansprakelijkheid van KBC Bank NV voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen. 
 
Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. KBC Bank NV treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelen helemaal niet tussen jou en die derden. KBC Bank NV draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. KBC Bank NV biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.
 
Je kunt KBC Bank NV niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).
 
Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van KBC Bank NV te linken naar de Bolero Matti-webpagina’s vanuit andere sites door middel van ‘deeplinking’ ,’ framed linking’,’ inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Wordt een link geplaatst zonder toestemming, behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding te vragen, en zullen wij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om onze rechten te vrijwaren.
 
De dienst- en productinformatie die KBC Bank NV verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je je toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land je dat toelaat. Zoniet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De diensten van Matti van Bolero richten zich uitsluitend tot Belgische ingezetenen.
 
De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij KBC Bank NV, hetzij aan met hen verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.
 
Meer informatie over de bescherming van je privacy vind je in de privacyverklaring van KBC Bank NV onder juridische info. Je vindt deze link onderaan elke pagina van de KBC-website.
 
Belangrijke informatie voor US onderdanen / inwoners
De inhoud van deze website is niet bestemd voor US inwoners (“US residents”). De informatie op deze website betreft producten die niet geregistreerd zijn of zullen worden op basis van de United States Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd aangepast. Het is in principe verboden deze producten aan te bieden, te verkopen, over te dragen of te leveren, rechtstreeks of onrechtstreeks, in de Verenigde Staten van Amerika of een van zijn grondgebieden of bezittingen of een gebied dat onderworpen is aan zijn jurisdictie of aan een VS-persoon, zoals gedefinieerd in de United States Securities Act. De producten zijn eveneens niet geregistreerd op basis van de United States Investment Company Act van 1940, zoals van tijd tot tijd aangepast. 
 
 
KBC Bank NV – Havenlaan 2 – 1080 Brussel – België – BTW BE 0462.920.226 – RPR Brussel. Een onderneming van de KBC-groep.